Нормативна уредбаЦелите закони и наредби може да се намерят бързо на интернет. Tук ще дадем само обсъжданите положения.

Тарифа за нотариалните такси
(Обн., ДВ, бр. 95 от 14.08.1998 г.; изм. и доп., бр. 5 от 19.01.1999 г.; изм. с § 2 от ПМС № 123 от 15.06.1999 г. - бр. 56 от 1999 г., изм. и доп., бр. 39 от 12.05.2009). В сила от 1.07.2009.

II. Нотариални такси според удостоверявания материален интерес
8. (изм. - ДВ, бр. 39 от 2009 г.)За издаване на нотариален или на договор за делба извън посочените в т.1 се събира такса по следната таблица:

Удостоверяван материален интерес - Нотариална такса (в лв.)
 • до 100 лв. - 30 лв.
 • от 101 до 1000 лв. - 30 + 1,5 на сто за горницата над 100 лв
 • от 1001 до 10 000 лв. - 43,50 + 1,3 на сто за горницата над 1000 лв.
 • от 10 001 до 50 000 лв. - 160,50 + 0,8 на сто за горницата над 10 000 лв.
 • от 50 001 до 100 000 лв. - 480,50 + 0,5 на сто за горницата над 50 000 лв.
 • от 100 001 до 500 000 лв. - 730,50 + 0,2 на сто за горницата над 50 000 лв.
 • над 500 000 лв. - 1530,50 + 0,1 за горницата над 500 000 но не повече от 6000 лв.

  III. Нотариални такси според изразходваното време (лв./час)
  14. (изм. - ДВ, бр. 39 от 2009 г.)За устен правен съвет или консултация 8 лв.
  Това никой няма да направи за вас, освен ако не сте му много симпатичен. Колко е законно някой упражняващ дадена дейност да подбира какво да прави и за кого, явно в България няма значение на практика.

  20. За изготвяне:
  а.на проект на нотариален акт извън посочените в т.1 се събира таксата по т.8;
  б.на проект на нотариално завещание и на проект на договор с определен материален интерес се събира таксата по т. 9.
  Забележка: Таксата по т. 20 не се събира за изготвяне на проект на нотариален акт по образувано от същия нотариус дело за обстоятелствена проверка. Таксата за изготвяне на проект на нотариално завещание се събира само когато самото завещание не бъде извършено в същия ден. Ако в едномесечен срок завещанието бъде извършено от същия нотариус, такса по т. 9 не се събира.

  Според закона, министърът на правосъдието е длъжен да издаде наредба за прилагане на Тарифата за нотариалните такси. На dir.bg може да видите тази инструкция. Вероятно обаче, пишещият я е отишъл на обед като е стигнал до Чл.11 и после е забравил за нея. Оказва се, че на никой нотариус тази наредба не му е изтрябвала. Всеки от тях е достатъчно компетентен да си тълкува закона сам.


  КОНСТИТУЦИЯ на Република България
  Чл. 1.
  (2) Цялата държавна власт произтича от народа. Тя се осъществява от него непосредствено и чрез органите, предвидени в тази Конституция.
  (3) Никоя част от народа, политическа партия или друга организация, държавна институция или отделна личност не може да си присвоява осъществяването на народния суверенитет.

  Чл. 117.
  (1) Съдебната власт защитава правата и законните интереси на гражданите, юридическите лица и държавата.
  (2) Съдебната власт е независима. При осъществяване на своите функции съдиите, съдебните заседатели, прокурорите и следователите се подчиняват само на закона.